RBS Vadība

RTU vadība un pārvalde

RTU Senāts

RTU Senāts ir universitātes personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija. Senāts apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas universitātes darbības sfēras.

RTU Rektors
RTU rektors atbild par RTU personāla attīstības veicināšanu un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību.

RBS pārvaldes īpatnības

RBS darbību nosaka RTU Senāta lēmumi, RTU Rektora rīkojumi, kā arī Padomnieku konvents un Dome.

Padomnieku konvents
Padomnieku konvents veic RBS stratēģiskā plāna izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī ar tā realizēšanu saistīto procedūru ieteikšanu un/vai apstiprināšanu.

Dome
Dome atbild par RBS akadēmiskās attīstības pamatvirzieniem. To veido, ievērojot RTU RBS pamatdarbības specifiku, kā arī tās sastāvā ietilpstošo struktūru pārstāvniecību. Domē ietilpst RBS direktors, studiju programmu un valodu centra vadītāji, akadēmiskā personāla pārstāvji un studentu pārstāvji. Domes akadēmiskā personāla pārstāvjus ievēl RTU RBS pasniedzēju sapulce.